CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN PHẢI THU TRONG F3 ACCA

CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN PHẢI THU TRONG F3 ACCA

TRADE RECEIVABLES. 4

Phần 1: Công ty Ingrid bán chịu cho công ty Manfredi………………………………………………………………. 4

Phần 2: Công ty Manfredi trả trong hạn 30 ngày………………………………………………………………………. 5

Phần 3: Khuyến khích để khách hàng thanh toán sớm……………………………………………………………… 6

Phần 4: Khách hàng thất bại trong việc thanh toán…………………………………………………………………… 6

Phần 5: Khoản nợ phải thu khó đòi bị xóa sổ và ảnh hưởng của nó đến lợi nhuận……………………….. 7

Phần 6: Lập 1 khoản dự phòng cho khoản nợ  phải thu khó đòi…………………………………………………. 8

Phần 7: ……………………………………………………………………………………………………………………………….10

Phần 8: kiểm soát khoản nợ…………………………………………………………………………………………………..14

Phần 9: Khách hàng thanh toán khoàn tiền hàng nợ sau khi đã xóa sổ khoản nợ này……………………15

 

Bài 1: DISCOUNT

Example 1:

A Ltd sold goods with a list price of $1,500 on credit (bán nợ) to a customer. A Ltd has a 30 day payment period and has offered the customer a 5% prompt payment discount if payment is made within 14 days

Solution:

In accordance with IAS 18 Revenue, the initial sale would have been recorded as debit Receivables $1,500 credit Revenue $1,500. If the customer pays within the 14 day settlement period the accounting entry would be Debit Cash $1,425 Debit Discounts Allowed $75 Credit Receivables $1,500. If the customer pays outwith the 14 day period, A Ltd would record the receipt as Debit Cash $1,500 Credit Receivables $1,500

 

 

 

Example 2:

J Ltd sold goods with a list Price of $2,000 on credit to a customer. J Ltd has a 30 day payment period and has offered the customer a 3% prompt payment discount if payment is made within 15 days. Based on past experience the customer is expected to take up the 3% discount.

Solution:

The initial sale will be recorded as Debit Receivables $1,940 Credit Revenue $1,940. If the customer pays within the 14 day settlement period the accounting entry would be Debit Cash $1,940 Credit Receivables $1,940. If the customer does not pay within the 14 day period, when payment is made A Ltd would record this as Debit Cash $2,000 Credit Receivables $1,940 Credit Revenue $60.

Xem các khóa khai giảng ACCA mới nhất của Iface TẠI ĐÂY

Để tham gia trao đổi, chia sẻ tài liệu, thông tin mới nhất về ACCA, các bạn join group: Iface – ACCA Tutor 

Để được tư vấn trực tiếp, đăng ký khóa học ACCA của Iface, bạn đăng ký tại đây: http://bit.ly/ifaceacca

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *