10 Tình huống thực tế gặp phải khi lập và trình bày Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC (phần 3)

Câu hỏi 21: Nhà thầu xây lắp có được vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công không?

Trả lời: Nhà thầu xây lắp không vốn hóa lãi vay cho công trình xây lắp (trừ các công trình vừa xây lắp, vừa là chủ đầu tư)

 

Câu hỏi 22: Thành phẩm đã nhập kho, sau đó vận chuyển đến các cửa hàng ở địa phương khác. Chi phí vận chuyển và bảo quan trên đường được kế toán như thế nào?

Trả lời: Theo quy định của VAS 02, những chi phí vận chuyển, bảo quản khi mua hàng tồn kho và chi phí bảo quản, vận chuyển cân thiết cho khâu sản xuất tiếp theo (lúc đó hàng tồn kho chưa hoàn thành và sẵn sàng để bán) được tính vào giá gốc hàng tồn kho. Khi hàng đã hoàn thành và sẵn sàng để bán thì không được tính vào giá gốc mà tính ngay là chi phí bán hàng cho dù hàng có tiêu thụ được ngay hay không.

 

Câu hỏi 23: Những trường hợp sau đây có phải trích lập dự phòng không?

  1. Loại tồn kho A bị giảm giá nhưng có một lượng hàng đã được ký hợp đồng chắc chắn sẽ tiêu thụ với mức giá cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được;
  2. Loại hàng B có 1 số sản phẩm bị hư hỏng nên có khả năng giảm giá nhưng tổng giá trị thuần có thể thực hiện được của loại hàng đó vẫn cao hơn giá gốc;
  3. NVL bị giảm giá không dùng cho SXKD mà dùng cho XDCB

Trả lời: Cả 3 trường hợp trên đều không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

 

Câu hỏi 24: TSCĐ nếu có thời gian xây dựng dưới 12 tháng có vốn hóa chi phí lãi vay không?

Trả lời: Điểm g khoản 1 Điều 54 Thông tư số 200 quy định lãi vay được vốn hóa kể cả khi việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT dưới 12 tháng

 

Câu hỏi 25: Khoản trả trước tiền thuê đất sau ngày luật đất đai có hiệu lực và có sổ đỏ có được ghi nhận là TSCĐ vô hình không?

Trả lời: Theo quy đinh của Thông tư 45 tiền thuê đất đối với đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được ghi nhận là TSCĐ vô hình khi thỏa mãn 2 điều kiện: i) Thuê trước ngày có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2003 và ii) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy tất cả các trường hợp trả trước tiền thuê đất sau ngày luật đất đai có hiệu lực đều phải ghi nhận là chi phí trả trước, không phân biệt có sổ đỏ hay không.

 

Câu hỏi 26: Theo Thông tư 200 thì BĐSĐT cho thuê thì khấu hao, nắm giữ chờ tăng giá thì không khấu hao. Tuy nhiên trong thời gian chờ tăng giá doanh nghiệp cho thuê thì sao?

Trả lời: Doanh nghiệp xây dựng danh mục BĐSĐT cho thuê và chờ tăng giá. Việc tính hay không tính khấu hao sẽ áp dụng nhất quán đối với BĐSĐT theo danh mục này.

 

Câu hỏi 27: Có được tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn không?

Trả lời: Đối với khoản mục chi phí trả trước thì việc phân loại ngắn hạn và dài hạn căn cứ vào kỳ hạn gốc của từng khoản chi phí trả trước mà không căn cứ vào kỳ hạn còn lại để phân loại ngắn hạn, dài hạn (không tái phân lại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn). Khoản chi phí trả trước khác so với các khoản phải thu hoặc phải trả vì chi phí trả trước đã phát sinh dòng tiền. Việc phân bổ dần chi phí trả trước không làm thay đổi bản chất của hợp đồng là ngắn hạn hay dài hạn.

 

Câu hỏi 28: Việc bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Việc bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả chỉ thực hiện khi trình bày BCTC, không bù trừ số dư trên sổ kế toán. Tuy nhiên chỉ bù trừ khi khoản chênh lệch tạm thời phát sinh tại cùng một pháp nhân và cùng một cơ quan thuế.

Việc bù trừ thu nhập và chi phí thanh lý TSCĐ cũng chỉ thực hiện khi trình bày BCTC, việc ghi chép không thay đổi so với QĐ 15.

 

Câu hỏi 29: Nếu không thể đối chiếu xác nhận nợ do con nợ bỏ trốn, có được trích lập dự phòng phải thu khó đòi không?

Trả lời:

  • Cho mục đích trình bày BCTC vẫn trích dự phòng bình thường;
  • Do Thông tư 228 quy định phải có biên bản đối chiếu công nợ nên chi phí dự phòng không được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Vì vậy phải loại bỏ chi phí này trên quyết đoán thuế TNDN;
  • Cần lưu ý khoản dự phòng phải thu khó đòi được trích lập căn cứ vào kỳ hạn gốc trong hợp đồng mà không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.

 

Câu hỏi 30: Khi nào trích trước chi phí sử dụng TK 335? Khi nào sử dụng TK 352?

Trả lời: Thông tư 200 quy định 3 tiêu chí để phân biệt sự khác nhau giữa khoản dự phòng phải trả và chi phí phải trả là:

  • Người mua đã được nhận dịch vụ cung cấp hay chưa? (công việc đã được thực hiện chưa?);
  • Giá trị khoản phải trả có được xác định một cách chắc chắn không?;
  • Thời gian thanh toán nợ phải trả có được xác định một cách chắc chắn không?.

Nếu câu trả lời đồng thời là “Có” thì kế toán là chi phí phải trả; Nếu là “Không” thì kế toán là dự phòng phải trả.

 

➤ 10 Tình huống thực tế gặp phải khi lập và trình bày Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 1)

➤ 10 Tình huống thực tế gặp phải khi lập và trình bày Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2)

Khóa ACCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *